PROGRAM DZIAŁANIA
Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie

 

MISJA Gminnego OŚRODKA KULTURY W Zbuczynie

Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie funkcjonuje zgodnie ze Statutem
i Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Misją Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie jest dążenie do profesjonalnego poziomu świadczonych usług w obszarze działalności kulturalnej, edukacyjnej i społecznej. Ośrodek to miejsce na rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej, szeroko pojęta edukacja kulturalna oraz działania na rzecz wspólnoty świadomie uczestniczącej i współtworzącej swoją małą ojczyznę.

WIZJA Gminnego OŚRODKA KULTURY W Zbuczynie

Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie stale poszukuje nowych sposobów odpowiadania na zmieniające się potrzeby mieszkańców Gminy Zbuczyn. Jest miejscem spotkań mieszkańców, nowoczesnym ośrodkiem informacji, komunikacji kulturalnej i społecznej, przyjaznym miejscem rozwijającym wiedzę i horyzonty, szanującym przeszłość i kreującym przyszłość, nawiązującym współpracę partnerską na wielu płaszczyznach.

CELE Gminnego OŚRODKA KULTURY W Zbuczynie

Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie to samorządowa instytucja kultury, której podstawowym celem jest prowadzenie działalności kulturalnej skierowanej bezpośrednio do mieszkańców Gminy Zbuczyn, polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie dóbr kultury.

Najważniejsze cele i zadania działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie to:
• wszechstronna edukacja kulturalna i wychowanie poprzez sztukę,
• tworzenie warunków do rozwoju profesjonalnego i amatorskiego ruchu artystycznego dla ludzi w każdym wieku,
• rozpoznawanie, rozbudzanie oraz zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
• tworzenie warunków dla rozwoju folkloru i rękodzieła ludowego,
• kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze,
• wychowanie poprzez udział w działaniach kulturalnych,
• upowszechnianie wartościowych zjawisk kulturalnych wśród mieszkańców Gminy Zbuczyn i regionu,
• inicjowanie i promowanie innowacyjnych form uczestnictwa w kulturze,
• rozbudzanie i wspomaganie społecznej aktywności kulturalnej,
• pielęgnowanie więzi lokalnych,
• integrowanie społeczności lokalnych poprzez współtworzenie warunków do kultywowania i rozwijania narodowych, etnicznych, regionalnych, środowiskowych wartości kulturowych,
• prowadzenie działalności kulturalnej w 19 świetlicach wiejskich na terenie Gminy Zbuczyn (Borki-Wyrki, Chromna, Czuryły, Dziewule, Grochówka, Grodzisk, Januszówka, Jasionka, Karcze, Krzesk-Królowa Niwa, Łęcznowola, Maciejowice, Modrzew, Rówce, Rzążew, Smolanka, Stary Krzesk, Tchórzew, Wólka Kamienna),
• współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach i zadaniach w kraju i za granicą,
• budowanie partnerstw służących realizacji celów statutowych.

Ustawowy obowiązek zaspokajania kulturalnych potrzeb społeczeństwa, upowszechnianie kultury w różnych jej działach i dla każdej grupy wiekowej mieszkańców Gminy Zbuczyn, Ośrodek realizuje poprzez:
• prowadzenie zespołów artystycznych, grup twórczych, pracowni specjalistycznych i kół zainteresowań (Zespół Pieśni i Tańca NIWA, Formacja Tańca Nowoczesnego SLAJD, Akademia akordeonu, Akademia gitary, Akademia perkusji, Zespół wokalny „UliBabki”, Studio piosenki, Pracownia plastyczna, Uniwersytet Trzeciego Wieku)
• organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie edukacji artystycznej dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów:
• edukacja muzyczna,
• edukacja plastyczna,
• edukacja taneczna,
• edukacja fotograficzna,
• edukacja teatralna,
w formie zajęć artystycznych, warsztatów, wykładów, spotkań z twórcami i artystami,
• współpracę z innymi instytucjami kultury i organizacjami społecznymi oraz stowarzyszeniami społeczno – kulturalnymi,
• upowszechnianie różnych form twórczości artystycznej w szczególności: muzyki, tańca, plastyki, fotografii, malarstwa, rzeźby,
• rozwijanie i otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego, sprawowanie mecenatu nad inicjatywami lokalnymi,
• organizowanie cyklicznych wydarzeń kulturalnych, festiwali i konkursów, min.: Akcja „U nas na podwórku”, „Ferie z GOK-iem”, „Lato z kulturą”, Uniwersytet I Wieku – program wykładów i ćwiczeń dla dzieci, Uniwersytet III Wieku – wykłady i ćwiczenia dla seniorów, Zajęcia świetlicowe „GOK w świetlicach”, Przegląd Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych, Konkurs Piosenki Anglojęzycznej „Around the music”, Narodowe Czytanie, Konkurs Recytatorski im. Kornela Makuszyńskiego.
• organizowanie imprez plenerowych, min.: Dni Gminy Zbuczyn, Olimpiada Rodzinna w Starym Krzesku, Święto Pieczonego Ziemniaka w Januszówce, Pożegnanie Lata w Dziewulach;
• prowadzenie Gminnej Biblioteki Publicznej, której zadaniem jest:
• zaspakajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczności gminnej,
• gromadzenie i udostępnianie materiałów bibliotecznych niezbędnych do samokształcenia i rozwoju kulturalnego,
• udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
• prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej,
• popularyzacja książki i czytelnictwa,
• współdziałanie z bibliotekami szkolnymi, instytucjami kultury, organizacjami
i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa;
• prowadzenie Gminnego Centrum Informacji, którego zadaniem jest:
• wewnętrzna integracja środowiska wiejskiego oraz integracja środowiska wiejskiego
z najbliższym otoczeniem, ze swoim regionem z krajem i światem,
• promocja turystyczna terenów wiejskich (rozwój agroturystyki),
• pomoc przy powstawaniu małych firm, co w efekcie może spowodować spadek stopy bezrobocia,
• zdobycie nowych rynków zbytu dla lokalnych przedsiębiorców (internetowe sieci dystrybucji),
• promocja gminy i działających na jej terenie firm,
• podnoszenie kwalifikacji mieszkańców,
• możliwość wykonywania telepracy,
• pomoc bezrobotnym w poszukiwaniu pracy oraz rozpoczynającym działalność gospodarczą,
• organizowanie lokalnych imprez okolicznościowych,
• organizowanie kursów z zakresu przedsiębiorczości, rolnictwa,
• zorganizowanie Punktu Informacji Europejskiej.

KONCEPCJA PROGRAMOWA I ORGANIZACYJNA Gminnego OŚRODKA KULTURY W Zbuczynie

1. Podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej.
2. Podniesienie sprawności organizacyjnej.
3. Udoskonalenie działalności promocyjno-marketingowej (zwiększenie kręgu odbiorców).
4. Poprawa jakości bazy lokalowej.
5. Poprawa jakości wyposażenia w sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy.
6. Pozyskiwanie dodatkowego wsparcia finansowego (aplikowanie do programów „Infrastruktura kultury”, „Kultury dostępna”, „Edukacja kulturalna”, „Kultura – Interwencje”, „Niepodległa”).
7. Rozwój zasobów ludzkich:
• podnoszenie kwalifikacji pracowników (udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych),
• szkolenia pracowników ze środków zewnętrznych (np.: Kapitał ludzki, Krajowy Fundusz Szkoleniowy).

 

Program opracował i przedłożył: /-/ Krzysztof Boruta

Zaakceptował: Wójt Gminy Zbuczyn
/-/Tomasz Hapunowicz

Zbuczyn, 09.09.2019 r.

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury
w Zbuczynie

tel. 515 783 251, 500 799 675
e-mail: kontakt@gokzbuczyn.pl
ul. Jana Pawła II 3,
08-106 Zbuczyn
godz. pracy pn-pt 9.00-17.00

Nasze plakaty

Kalendarz imprez

Marzec 2021
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31