2023 ROK

 

Tytuł projektu: Inwestujemy w kulturę! 
Nazwa programu:
 Infrastruktura domów kultury 
Autorzy wniosku: Emillia Biarda 
Koordynator: Emillia Biarda 
Kwota projektu: 227.706,00 zł
Wartość dofinansowania: 180.000,00 zł (79,05%)
Wkład własny: 47.706,00 zł (20,95%)
Okres realizacji: 17.08.2023 r. – 31.12.2023 r.
Numer umowy: Umowa nr 10906/23/FPK/NCK
Data podpisania umowy o dofinansowanie zadania: 30.08.2023 r.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Poprzez realizację zadania "Inwestujemy w kulturę" zostały zapewnione optymalne warunki dla działalności ośrodka kultury w Zbuczynie poprzez modernizację sprzętu sali widowiskowej i doposażenie w nowoczesny sprzęt, jak również zwiększenie dostępności oferty do osób ze szczególnymi potrzebami. Zakupiono nowoczesny sprzęt nagłośnieniowy, sprzęt do prowadzenia zajęć zdalnych i wdrażania nowoczesnych technologii do pracy z dziećmi i młodzieżą, wykonano remont korytarzy, projekt aranżacji wnętrza sali widowiskowej (która będzie remontowana w dalszym etapie), doposażono pracowników biurowych w nowy sprzęt komputerowy, zainstalowano pętlę indukcyjną dla osób z dysfunkcjami słuchu oraz zakupiono tabliczki tyflograficzne dla osób niedowidzących i niewidomych. W upływem najbliższego czasu nastąpi rozszerzenie i podniesienie jakości oferty programowej, poprawa struktury funkcjonowania ośrodka, nastąpi poprawa profesjonalizmu jej działań i wzrost zainteresowania i udział w ofercie edukacji kulturalnej GOK-u (także także rozszerzenie i podniesienie jakości oferty programowej), nastąpi poprawa dostępu do dóbr i usług kultury oraz wzmocnienie działalności GOK-u w aspekcie ponadregionalnym.

Grafika przedstawia flagę i godło Polski

 

Tablica informacyjna. Na górze barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej tekst o treści: „Dofinansowano ze środków Funduszu Promocji Kultury.  NAZWA ZADANIA: ”Inwestujemy w kulturę!" DOFINANSOWANIE: 180 000 ZŁOTYCH CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 227 706 ZŁOTYCH. DATA PODPISANIA UMOWY: trzydziesty sierpnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku"

 

 


 

Tytuł projektu: Roztańczona NIWA – zakup strojów ludowych dla Zespołu Pieśni i Tańca NIWA
Nazwa programu:
 EtnoPolska. Edycja 2023
Autorzy wniosku: Łukasz A. Wawryniuk, Emillia Biarda 
Koordynator: Łukasz A. Wawryniuk
Kwota projektu: 75.253,00 zł
Wartość dofinansowania: 71.000,00 zł (94,35%)
Wkład własny: 4253,00 zł (5,65%)
Okres realizacji: 11.05.2023 r. – 17.10.2023 r.

 

Tablica informacyjna. Na górze barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej tekst o treści: „Dofinansowano ze środków budżetu państwa. NAZWA PROGRAMU: ETNOPOLSKA. NAZWA ZADANIA: “ROZTAŃCZONA NIWA – ZAKUP STROJÓW LUDOWYCH DLA ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA NIWA” DOFINANSOWANIE: 71 000 ZŁOTYCH CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 75 253 ZŁOTYCH. DATA PODPISANIA UMOWY: WRZESIEŃ 2023”

 

Zadanie "Roztańczona NIWA – zakup strojów ludowych dla Zespołu Pieśni i Tańca NIWA" zostało zrealizowane w okresie od 11 V do 17 X 2023 r. Realizacja wniosku wynikała z potrzeby rozwoju edukacji kulturalnej na obszarach wiejskich poprzez działania Zespołu Pieśni i Tańca "Niwa". Zespół powstał w 2011 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury w Zbuczynie jako odpowiedź na potrzeby środowiska w miejscowości Krzesk-Królowa Niwa, w której aktywnie kultywowane są zwyczaje ludowe. Naszym celem jest m. in. utrwalenie i przekazanie kolejnym pokoleniom rodzimych tradycji ludowych. Zespół tworzy grupa młodzieżowa, która prezentuje obecnie tańce regionalne (podlaskie i kurpiowskie). Dzięki realizacji niniejszego zadania udało się nam wzbogacić repertuar o tej grupy o region rzeszowski, do którego próby taneczne trwały już od ponad półtora roku. Do realizacji naszego marzenia potrzebowaliśmy strojów rzeszowskich. W X 2021 r. powstała grupa dziecięca, której uczymy na początek rodzimych tańców podlaskich. Stroje ludowe powstały we współpracy z lokalnymi twórcami ludowymi i rzemieślnikami. Poprzez realizację tego zadania chcieliśmy stworzyć właściwe warunki, aby wzmocnić tożsamość kulturową lokalnej społeczności oraz zwiększyć jej aktywne uczestnictwo w kulturze wśród młodego pokolenia.

 

Belka z logotypami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury

 

D O F I N A N S O W A N O  Z E  Ś R O D K Ó W  M I N I S T R A   K U L T U R Y   I   D Z I E D Z I C T W A   N A R O D O W E G O

W   R A M A C H   P R O G R A M U   N A R O D O W E G O   C E N T R U M    K U L T U R Y :   E T N O P O L S K A . E D Y C J A  2023

 


 

2022 ROK

Tytuł projektu: 6 spotkań autorskich na 6 z !" – cykl spotkań z wybitnymi postaciami ze świata literatury polskiej 
Nazwa programu:
 Promocja czytelnictwa

Autor wniosku: Hanna Jurzyk
Koordynator: Hanna Jurzyk
Kwota projektu: 39.550,00 zł
Wartość dofinansowania: 31.500,00 zł (79,65%)
Wkład własny: 8.050,00 zł (20,35%)
Okres realizacji: 01.04.2022 r. – 31.12.2022 r.

Strategicznym celem programu Promocja czytelnictwa jest wspieranie wartościowych form promowania czytelnictwa, zarówno poprzez dofinansowywanie innowacyjnych szeroko zakrojonych programów promujących powszechne praktyki czytelnicze, jak i poprzez wsparcie dla przedsięwzięć promujących najbardziej znaczące zjawiska literatury współczesnej. Zasadniczym celem programu jest wspieranie zadań o charakterze niekomercyjnym. Jego długofalowym efektem jest podnoszenie kompetencji czytelniczych i rozbudzanie potrzeb literackich w Polsce, upowszechnianie dostępu do najważniejszych dzieł piśmiennictwa polskiego i światowego, wzmacnianie pozytywnego obrazu i prestiżu aktywności społecznej wynikającej z czytania książek oraz wspieranie różnych form czytelnictwa. Kluczowe dla realizacji celów programu są projekty promujące czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów, a także grup społecznych niebędących aktywnymi uczestnikami życia literackiego. Projekty realizowane w ramach tego programu wyróżniają się oryginalną, spójną koncepcją, która umiejętnie wpisuje najciekawsze zjawiska literackie i odniesienia do kanonu literackiego w możliwie szeroki kontekst kultury współczesnej oraz realizuje zamysły popularyzatorskie w oparciu o wiedzę na temat przemian w mentalności, wrażliwości i potrzebach współczesnych odbiorców. Inne ważne dla programu projekty, to te, gdzie ich realizatorzy wykorzystują nowoczesne technologie i nowe media – jako najbardziej efektywne środki współczesnej komunikacji.

W ramach zadania 6 spotkań autorskich na 6 z !" – cykl spotkań z wybitnymi postaciami ze świata literatury polskiej dzieci, młodzież, dorośli oraz seniorzy z gminy Zbuczyn mieli możliwość osobiście poznać znanych i lubianych pisarzy: Zofię Stanecką, Joannę Jagiełło, Michała Zawadkę, Annę Czerwińską-Rydel, Katarzynę Grocholę oraz Andrzeja Pilipiuka. Aby przygotować odbiorców do aktywnego uczestnictwa w spotkaniach autorskich,  do współorganizacji zostały włączone wszystkie placówki oświatowe z terenu gminy, które przeprowadziły lekcje edukacyjne pt. Będę uczestnikiem spotkania autorskiego. Do współpracy zostały także zaproszone 3 placówki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie, Dzienny Dom "Senior +" w Zbuczynie oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Tchórzowie. Tak szerokie partnerstwo zaowocowało dotarciem do sześciu  różnorodnych grup wiekowych z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i ze specjalnymi potrzebami. Dodatkowo, aby zapewnić dostęp osobom, które nie mogły być osobiście na spotkaniach, przeprowadzane była transmisja on-line.

Wśród innych działań projektu było zorganizowanie wystawy Życie i twórczość Marii Konopnickiej oraz ogłoszenie rodzinnego konkursu plastycznego Maria Konopnicka – dzieciom – przeczytaj i namaluj. Podczas uroczystego podsumowania projektu w Gminnym Ośrodku Kultury w Zbuczynie odbył się wernisaż prac konkursowych, a członkowie jury w składzie Iwona Miłobędzka, Mirosław Greluk oraz Hanna Jurzyk wspólnie z dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie Emilią Biardą wręczyli nagrody wyróżnionym i nagrodzonym uczestnikom. Na podsumowaniu odbyła się również premiera filmu z realizacji projektu autorstwa Pawła Przewoźnego.

W ramach programu PROMOCJA CZYTELNICTWA 2020 złożono 575 wniosków. Komisja Ekspertów przyznała dofinansowanie tylko dla 138 bibliotek, fundacji, stowarzyszeń i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Projekt GBP zajął 126. miejsce na liście rankingowej. Wśród dofinansowanych wniosków znaleźli się też beneficjenci m. in. z Warszawy, Wrocławia, Sopotu, Gniezna, Krakowa, Słupska czy Lublina. W składzie komisji ekspertów oceniających wnioski znaleźli się: prof. Krzysztof Koehler – wicedyrektor Instytutu Książki, poeta, historyk literatury, krytyk literacki, eseista, scenarzysta i librecista (przewodniczący), prof. Marzena Woźniak-Łabieniec (Uniwersytet Łódzki) czy Robert Kostro – polski historyk, dziennikarz, publicysta i polityk, dyrektor Muzeum Historii Polski.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

 Logotyp Instytutu Książki     Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 Oficjalny plakat projektu „6 spotkań autorskich na 6 z !”- cykl spotkań z wybitnymi postaciami ze świata literatury polskiej, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu PROMOCJA CZYTELNICTWA 2022


 

Nazwa programu: Priorytet 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych | Kierunek interwencji 1.1. |  Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych 1 
Nazwa zadania: Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0
Autor wniosku: Hanna Jurzyk

Koordynator: Hanna Jurzyk
Kwota projektu: 26.923,00 zł
Wartość dofinansowania: 9423,00 zł
Wkład własny: 17.500,00 zł
Okres realizacji: 01.01.2022 r. – 30.11.2022 r.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 (NPRCz 2.0.) jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2021-2025. W ramach Programu zdefiniowany został Priorytet 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych | Kierunek interwencji 1.1. |  Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych 1 (K.I. 1.1.), którego celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek w środowiskach lokalnych poprzez wzrost atrakcyjności i dostępności ich zbiorów. Grupą odbiorców docelowych są czytelnicy i użytkownicy bibliotek publicznych, którzy w ramach wsparcia NPRCz 2.0. będą mogli korzystać z udoskonalonej i poszerzonej oferty bibliotek publicznych obejmującej zarówno aktualizowane w trybie ciągłym i systematycznie uzupełniane o nowości wydawnicze księgozbiory bibliotek, jak i formy zdalnego dostępu, umożliwiające użytkownikom bibliotek dostęp do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków także poza godzinami otwarcia placówek bibliotecznych, przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

Celem Priorytetu 1, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, jest wzmocnienie potencjału bibliotek w środowiskach lokalnych poprzez wzrost atrakcyjności i dostępności ich zbiorów. Podstawowym elementem przesądzającym o atrakcyjności zbiorów danej biblioteki jest wystarczająca liczba nowości wydawniczych, dostępnych w formatach uwzględniających zróżnicowane preferencje czytelnicze, tj. publikacje tradycyjne, e-booki, audiobooki, synchrobooki.

Pozyskane środki finansowe biblioteka przeznaczyła na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla dorosłych oraz literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży.

PROGRAM BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Logotypy Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025

 


 

 

 

 

 

 

D o f i n a n s o w a n o z e ś r o d k ó w m i n i s t r a k u l t u r y i d z i e d z i c t w a n a r o d o w e g o w r a m a c h p r o g r a m u n a r o d o w e g o c e n t r u m k u l t u r y : e t n o p o l s k a . E d y c j a 2 0 2 3

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury
w Zbuczynie
tel.: 500 799 675
e-mail: kontakt@gokzbuczyn.pl 
adres: ul. Jana Pawła II 3,
08-106 Zbuczyn

Gminna Biblioteka Publiczna
w Zbuczynie

tel.: 515 783 251
e-mail: kontakt@gokzbuczyn.pl
adres: ul. Jana Pawła II 3,
08-106 Zbuczyn
godz. pracy: pn-pt od 9.00 do 17.00

Nasze plakaty